Svařování titanu
Svařování duralu
Svařování nerez
Svařování hliníku

obchodni podminky - svarovani-tig.cz

Svarovani TIG

Obchodní podmínky

Dohoda smluvních stran - prodávající a kupující se dohodli takto:

1. Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu předmětu plnění a ve stejné dodací lhůtě (době plnění). Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. V této době je kupující povinen dodávku zboží přijmout.

2. Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží.

3. Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice: strany se dohodly, že povinnost označit zboží ve smyslu § 413 Obchodního zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží,zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu)způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží

4. Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle Obchodního zákoníku, včetně uplatnění nároků z vad.

5. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby,která počíná běžet dnem splnění závazků z této smlouvy.

6. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními a obecnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy a to ve smyslu ust. §262 Obchodního zákoníku.

Hlavní strana | Obchodní podmínky | Technologie svařování metodou TIG/WIG | Reference | FABA robots | Kontakty